REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Zapisy na zajęcia prowadzone przez ANIMUS odbywają się wyłącznie po wypełnieniu i dostarczeniu do biura Akademii Deklaracji Uczestnictwa W Zajęciach.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Parku Wodnego „RELAX”, niniejszego regulaminu, a w szczególności do:
  • pozostawiania kurtek, płaszczy i innych okryć w szatni;
  • zmiany obuwia i wchodzenia do obszaru strefy przebieralni wyłącznie w klapkach;
  • obowiązkowej kąpieli pod natryskiem przed wejściem na halę basenową;
  • przestrzegania zakazu biegania oraz wykonywania skoków do wody bez zgody nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia;
  • zachowania dyscypliny i porządku w trakcie zajęć i w czasie przebywania na terenie Parku Wodnego „RELAX”;
  • nie przeszkadzania innym uczestnikom oraz prowadzącym w realizacji zajęć;
  • podporządkowania się nakazom i poleceniom prowadzącego zajęcia.

   W przypadku zgłoszonych do organizatora przez prowadzącego, uczestników lub inne osoby, zachowań agresywnych, naruszających nietykalność cielesną, bezpieczeństwo oraz przebieg zajęć, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo innych uczestników, organizator może odmówić zgody na dalszy udział w zajęciach osobie dopuszczającej się w/w zachowań.
 1. Uczestnicy zajęć na 5 minut przed godziną rozpoczęcia zajęć pobierają w kasie paski i przechodzą do strefy przebieralni wyłącznie po okazaniu aktualnego karnetu wstępu na zajęcia nauki pływania.
  Dzieci z grup początkujących wprowadzane są do szatni i odbierane z niej przez rodziców lub opiekunów. W takim przypadku osoby wprowadzające również zobowiązane są do zmiany obuwia przed wejściem do strefy przebieralni (obszar za bramką wejściową przy kasie). Wejście rodzica / opiekuna z dzieckiem do strefy przebieralni (obszar za bramką wejściową przy kasie) może nastąpić nie wcześniej niż 5 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć. Opuszczenie strefy przebieralni (obszar za bramką wejściową przy kasie) musi nastąpić nie później niż 10 minut po zakończeniu zajęć. W czasie trwania zajęć rodzice / opiekunowie nie mogą przebywać w strefie przebieralni (obszar za bramką wejściową przy kasie).
 2. Po przebraniu się uczestnicy zajęć wychodzą na zbiórkę w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia.
 3. W celu zapewnienia właściwego i niezakłóconego przebiegu zajęć, rodzice i opiekunowie uczestników proszeni są o nie przebywanie na pływalni podczas ich trwania. W przypadku potrzeby obecności prowadzący zajęcia niezwłocznie przekaże taka informację rodzicowi lub opiekunowi osobiście lub za pośrednictwem pracownika biura.
 4. Rodzice lub opiekunowie oraz pełnoletni uczestnicy zajęć zobowiązani są do terminowego i zgodnego z aktualnym cennikiem dostępnym w biurze szkółki pływackiej i w zakładce zapisy, regulowania opłat za udział w zajęciach. Płatności za zajęcia grupowe dokonywać należy na konto bankowe lub gotówką w biurze szkółki pływackiej w zgodnie z ustalonym harmonogramem opłat dla kazdego uczestnika zajęć. Płatności za zajęcia indywidualne dokonywać należy na konto bankowe lub gotówką w biurze szkółki pływackiej przed rozpoczęciem każdego ośmogodzinnego cyklu zajęć lub zgodnie z ustalonym harmonogramem opłat dla uczestnika zajęć indywidualnych. Przestrzeganie terminów wpłat i zakończenia zajęć należy do obowiązków rodziców lub opiekunów oraz pełnoletnich uczestników zajęć. Kontynuacja zajęć po zakończeniu opłaconego cyklu zajęć jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty za kolejny cykl lub za ustaloną w biurze szkółki pływackiej kolejną ilość godzin zajęć.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach zwrot opłat nie przysługuje. W przypadku choroby istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem/instruktorem prowadzącym i pracownikiem biura pod warunkiem możliwości dołączenia do zajęć z inną grupą realizowanych na podobnym poziomie umiejętności.
 6. Wszelkie informacje związane z prowadzonymi zajęciami oraz innymi imprezami organizowanymi przez ANIMUS-a można znaleźć na tablicach informacyjnych Parku Wodnego „RELAX” oraz na stronie www.akademiaanimus.pl
 7. Każdy uczestnik zajęć od dnia 01.02,2020 otrzymuje magnetyczny karnet wstępu wyłącznie na zajęcia nauki pływania. Szkółka pływacka ANIMUS nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone karnety. W takim przypadku biuro szkółki może wystawić duplikat za dodatkową opłatą równą cenie pełnego karnetu.
 8. Zgodnie z przekazanym przez Dyrekcję PW Relax wymogiem, od dnia 01.02,2020 automatycznie naliczany na karnet magnetyczny czas przebywania w strefie płatnej (po przekroczeniu i opuszczeniu obszaru poza bramką przy kasie z czytnikiem magnetycznym) w przypadku pojedynczych zajęć nauki pływania wynosi max 60 minut i składa się na to 5 min przed planowaną godziną zajęć na przygotowanie i przebranie, 45 min zajęć, 10 min po zakończeniu zajęć na przebranie i opuszczenie strefy płatnej. Przekroczenie tego limitu spowoduje automatyczne naliczenie dodatkowego czasu mogące spowodować wcześniejsze wykorzystanie ustalonego limitu godzin zajęć na karnecie magnetycznym. W takim przypadku, uczestnik zajęć jest zobowiązany do samodzielnego wykupienia biletu wstępu w kasie PW Relax, w celu dalszego uczestnictwa w zajęciach.
 9. Dotychczas obowiązujące i niewykorzystane karnety wstępu na indywidualne zajęcia nauki pływania z dniem 01.03.2020 tracą ważność. Uczestnicy zajęć do tego czasu mogą wykorzystać pozostały limit godzin zajęć lub wymienić karnet na magnetyczny przed upływem w/w terminu bez utraty pozostałych godzin zajęć. Dotychczas obowiązujące i nie wykorzystane karnety wstępu na indywidualne zajęcia nauki pływania z dniem 01.03.2020 tracą wazność. Uczestnicy zajęć do tego czasu mogą wykorzystać pozostały limit godzin zajęć lub wymienić karnet na magnetyczny przed upływem w/w terminu bez utraty pozostałych godzin zajęć.

Wszelkie uwagi można zgłaszać do biura w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od 17.00 do 19.00.